Waarom is een Zomerconferentie nodig?

New Wine is een beweging van kerken waarin deelnemers elkaar aanvuren, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk.

New Wine is een beweging van kerken waarin deelnemers elkaar aanvuren, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk.

New Wine focust zich daarom op:

 • De lokale kerk.
 • De kerk als missie: in woord en daad getuigen van de komst van Gods Koninkrijk.
 • De bekrachtiging door de Heilige Geest (vervulling met de Geest).
 • Elkaar aanmoedigen de komst van Gods Koninkrijk te verkondigen. 
 • Samen steeds opnieuw uitstrekken naar vervulling met de Heilige Geest (naar de beloofde kracht en de gaven van de Heilige Geest).
 • Elkaar praktisch toerusten om als christelijke gemeenschap in de kracht van de Geest te getuigen van Gods Koninkrijk en te werken met de gaven van de Geest.

 

 • Je kunt er onderzoeken en oefenen met nieuwe vormen. Bijvoorbeeld in het ontdekken van de gaven van de Heilige Geest. We zitten minder vast aan vaste structuren, liturgiën, kerkordes of andere structuren. We mogen fouten maken, we mogen onzeker zijn, we mogen kritisch zijn en vooral mogen we met elkaar verlangen en op zoek gaan. 
 • Je vindt er goede voorbeelden van ‘door de Geest geleide’ worship en een ‘veilige omgeving voor ministry’. We kunnen hiervoor putten uit een groot netwerk aan sprekers, muzikanten en andere mensen om hoge kwaliteit te laten zien.
 • Je hebt tijd om e.e.a. te laten bezinken, erover door te praten en te bidden. De conferentie duurt een week, waardoor je kunt wennen aan voor jou nieuwe vormen of zienswijzen. De organisatie van New Wine wil altijd uitleggen wat er gebeurt en staat open voor je (kritische) vragen. Dan is het ook prettig dat we daar de tijd voor nemen en beschikbaar hebben.

 

 • Gods heil brengt heelheid voor het hele leven

  Het Koninkrijk van God brengt heelheid voor de schepping, in alle aspecten van ons bestaan. Het Koninkrijk gaat over vergeving en verzoening, maar heel concreet ook over sociale, ecologische en economische gerechtigheid; over genezing naar geest, ziel en lichaam; over bevrijding van machten van zonde en kwaad – kortom, het leven in al zijn volheid, zoals God het leven heeft bedoeld en dat Jezus kwam brengen (Johannes 10:10). Dat echte leven ís gekomen door Jezus en het wordt werkelijkheid door Gods Geest. Binnen de New Wine-beweging zijn we dáárop gericht: de volheid van het nieuwe leven in Jezus, voor de hele schepping.

 • Het Koninkrijk is er ‘nu al’ èn ‘nog niet’

  Het Koninkrijk van God is gekomen in Jezus, maar het laat tegelijk nog op zich wachten. Dit is het mysterie van het Koninkrijk. De nieuwe tijd is begonnen, terwijl de tegenwoordige tijd (met alle gebrokenheid en de machten van zonde en kwaad) nog voortduurt. Theologen noemen dit ‘geïnaugureerde eschatologie’. Als gemeente van Christus leven we ‘tussen de tijden’: in een spanningsveld waarin we ons steeds verwachtingsvol uitstrekken naar de tegenwoordigheid van Gods toekomst (genezing, herstel), terwijl we niet verbaasd zijn als dit nog verborgen blijft, want het Koninkrijk is nog niet in al zijn volheid aangebroken.

 • In praktijk brengen (of zoals predikant en schrijver John Wimber zei: ‘Doing the stuff’)

  We spreken niet alleen over de komst van het Koninkrijk van God en de kracht en gaven van de Geest, we brengen het ook in praktijk. We spreken de woorden en we doen de werken – in navolging van Jezus en delend in zijn zalving (Johannes 14: 12). Dat begint met onze conferenties, seminars en retraites: onderwijs over de theorie wordt hier steeds gekoppeld aan praktische uitoefening ter plekke, met alle ruimte om gaandeweg te leren. New Wine-bijeenkomsten zijn altijd veilige ‘oefenruimte’ om te bewegen in de kracht van de Geest.

 • Iedereen doet mee (Wimber: ‘Everyone gets to play’)

  Iedere gelovige is geroepen om ontvanger én doorgever van Gods genade te zijn, ieder naar de genadegaven die haar of hem gegeven zijn. Het is mooi om zorgvuldig getrainde teams te hebben (evenwichtig onderwijs en pastorale zorgvuldigheid zijn belangrijk), maar tegelijk zullen we binnen New Wine er steeds op gericht zijn om iedere gelovige te activeren. In de ‘oefenruimte’ die onze bijeenkomsten zijn, leert iedere gelovige steeds door concrete beoefening (denk aan profetisch gebed, bidden om genezing, etcetera).