Thema

Hoop uitleven!

Het programma van de Zomerconferentie is dit keer gericht op vernieuwing in de wereld. Directeur Bart Visser van New Wine legt uit dat het thema ‘Hoop uitleven!’ daar perfect bij aansluit. “Juist in deze woelige tijd waarin zoveel op ons afkomt – van een klimaatcrisis tot epidemieën en oorlogen – en we worstelen met het vinden van oplossingen, mogen wij als christenen weten dat onze hoop niet is gebaseerd op dat wat we om ons heen zien, maar op de opstanding van Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest, schrijft Paulus in Romeinen 15:13, zal de hoop die God ons geeft in het geloof steeds blijven toenemen. En als christenen mogen we dat uitleven en weer doorgeven aan de wereld om ons heen. Een wereld die smacht naar hoop.”  

Romeinen 15:13 ‘Moge God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest’.

Theologie van het koninkrijk

Als christenen hoeven we niet ontmoedigd te raken. We weten dat Gods Koninkrijk komt en  Zijn rijk gebouwd wordt. Als Zijn kinderen verkondigen en vertegenwoordigen wij dit Koninkrijk in woorden en daden. We worden door de Heilige Geest toegerust met gaven, bedieningen en bijzondere krachten. (I Korinthiërs 12:1-11). God brengt het heil van zijn toekomst (heelheid voor de schepping) maar daar betrekt hij ons actief in. Hij zendt ons uit in de wereld om in de kracht van de Geest ‘brengers van shalom’ te zijn. Brengers van gerechtigheid en vrede, van vergeving en verzoening, van genezing en herstel, van bevrijding  van de machten van het kwaad.

In de diverse programmalijnen worden deze onderwerpen vanuit het thema Hoop uitleven! belicht.